Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72797
Title: Đổi mới hoạt động của cơ quan công tố đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân
Authors: Lương Văn Tuấn
Keywords: Cơ quan công tố
Công dân
Abstract: Bài viết trình bày thực trạng và yêu cầu đổi mới cơ quan công tố; cách thức tổ chức và cơ chế hoạt động của cơ quan công tố ở nước ta.
Issue Date: 2010-02
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 2 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.