Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72798
Title: Thực trạng việc làm của người dân tộc thiểu số giai đoạn 2010-2020
Authors: Trần Việt Long
Keywords: Việc làm
Người dân tộc thiểu số
Abstract: Bài viết trình bày kết quả phân tích bộ số liệu điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam năm 2010, năm 2018 và năm 2020 cho thấy công việc của người dân tộc thiểu số chủ yếu vẫn là làm nông nghiệp nhưng đã có sự sụt giảm và chuyển sang làm các loại hình công việc khác trong giai đoạn 2010-2020.
Issue Date: 2022-10
Type: Bài trích
Extent: 3 tr, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tháng 10 năm 2022
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.