Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72801
Title: Góp ý dự thảo Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Quy hoạch
Quy hoạch tổng thể quốc gia
Quy hoạch tổng thể
Abstract: Nội dung chuyên đề góp ý vào các vấn đề chính sách, đồng thời kết hợp với đóng góp ý kiến vào những điều, khoản cụ thể của Dự thảo Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Issue Date: 2023-01
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 20 trang, pdf
Method: Viện Nghiên cứu lập pháp
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.