Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72802
Title: Kinh nghiệm một số nước về quy hoạch tổng thể quốc gia
Authors: Trịnh Ngọc Cường, Lê Thu Hoài, Nguyễn Thị Hải Hà và Thư viện Quốc hội
Keywords: Quy hoạch
Quy hoạch tổng thể
Quy hoạch tổng thể quốc gia
Hàn Quốc
Trung Quốc
Thái Lan
Nhật Bản
Hoa Kỳ
Canada
Abstract: Chuyên đề được cấu trúc làm 02 phần với nội dung giới thiệu về: (i) Quan niệm về quy hoạch tổng thể quốc gia của một số nước trên thế giới; (ii) Giới thiệu quy hoạch tổng thể quốc gia của một số nước trên thế giới, bao gồm: Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Canada.
Issue Date: 2023-01
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 26 trang, pdf
Method: Thư viện Quốc hội
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.