Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72812
Title: Sự trỗi dậy về quân sự của Trung Quốc và ảnh hưởng của nó đến an ninh thế giới
Authors: Đỗ Minh Cao
Keywords: Trung Quốc
Trỗi dậy
Quân sự
An ninh
Abstract: Bài học đánh giá những thành công và hạn chế, dự đoán khả năng phát triển quân sự của Trung Quốc. Đồng thời, chỉ ra khả năng ảnh hưởng của hiện đại hóa quân sự Trung Quốc tới tình hình an ninh thế giới, khu vực và Việt Nam.
Issue Date: 2012
Type: Bài trích
Extent: 18 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 2(126) – 2012
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.