Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72821
Title: Thể chế siêu bộ - Một khung khổ quản lý hành chính mới ở Trung Quốc
Authors: Chu Thùy Liên
Keywords: Trung Quốc
Hành chính
Hành chính mới
Quản lý
Thể chế siêu bộ
Abstract: Bài viết phân tích sự cần thiết, những nội dung cơ bản, thành tựu và những vấn đề đặt ra với thể chế siêu bộ tại Trung Quốc.
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 12(112) – 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.