Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72834
Title: Tìm hiểu những giải pháp giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân ở Trung Quốc hiện nay
Authors: Bùi Thị Thanh Hương
Keywords: Trung Quốc
Nông nghiệp
Nông thôn
Nông dân
Tam nông
Abstract: Bài viết phân tích những ảnh hưởng tích cực của chính sách “tam nông” trong giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân ở Trung Quốc và bài học ứng dụng hiện nay.
Issue Date: 2007
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 9 (79) -2007
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.