Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72837
Title: Tìm hiểu vấn đề hiện đại hóa nông nghiệp của Trung Quốc giai đoạn 2011 – 2020
Authors: Lê Thanh Thủy
Keywords: Trung Quốc
Nông nghiệp
Hiện đại hóa
2011 – 2020
Abstract: Bài viết phân tích những thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm rút ra từ quá trình hiện đại hóa nông nghiệp của Trung Quốc giai đoạn 2011 – 2020.
Issue Date: 2012
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 8(132) – 2012
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.