Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72859
Title: Tình trạng “tam nông” Trung Quốc – Thành tựu, vấn đề và thách thức
Authors: Nguyên Dương
Keywords: Trung Quốc
Nông nghiệp
Tam nông
Abstract: Bài viết thể hiện ý niệm mới, sắp xếp mới, động thái mới của việc đẩy mạnh công tác “tam nông”, chủ yếu biểu hiện ở các phương diện: (1) Tư tưởng; (2) Hệ thống chính sách trợ giúp; (3) Bước đầu xây dựng thời kỳ mới; (4) Cấu trúc khuân khổ chế độ thời kỳ mới.
Issue Date: 2007
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 9 (79) -2007
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.