Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72863
Title: Tranh luận tại Trung Quốc về chính sách ở Biển Đông: Hàm ý cho tương lai
Authors: Lý Minh Giang
Keywords: Trung Quốc
Biển Đông
Chính sách
Tranh luận
Abstract: Bài viết tập trung vào 3 vấn đề: (1) Các cách tiếp cận mà các trường phái khác nhau nhìn về tranh chấp Biển Đông; (2) Những dạng kiến nghị chính sách và (3) Những lĩnh vực mà sự đồng thuận cùng những tranh cãi tồn tại. Từ đó, hiểu hơn về phản ứng của Trung Quốc trong những năm sắp tới về vấn đề Biển Đông.
Issue Date: 2012
Type: Bài trích
Extent: 23 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 9(133) – 2012
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.