Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72868
Title: Trung Quốc “tái hung hăng” – Một phân tích dự trên Lý thuyết viễn cảnh (Prospect theory)
Authors: Hoàng Oanh
Keywords: Trung Quốc
Hung hăng
Lý thuyết viễn cảnh
Biển Đông
Abstract: Bài viết áp dụng Lý thuyết viễn cảnh (Prospect theory) để lý giải cho hành vi hung hăng của Trung Quốc từ năm 2007 đến nay. Từ đó, gợi mở một số vấn đề đối với Việt Nam để ứng phó với các động thái của Trung Quốc trong tương lai.
Issue Date: 2012
Type: Bài trích
Extent: 14 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 10(134) – 2012
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.