Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72892
Title: Trung Quốc: Cải cách Chính phủ sau khi gia nhập WTO
Authors: Phạm Thái Quốc
Keywords: Trung Quốc
Cải cách
Chính phủ
WTO
Abstract: Bài viết phân tích nguyên nhân và những thay đổi, cải cách Chính phủ của Trung Quốc sau khi gia nhập WTO.
Issue Date: 2005
Type: Bài trích
Extent: 13 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 4(62) – 2005
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.