Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72898
Title: Vài nét về tiến trình cải cách nông thôn Trung Quốc từ cải cách mở cửa đến nay
Authors: Nguyễn Xuân Cường
Keywords: Trung Quốc
Nông thôn
Cải cách
Cải cách mở cửa
Abstract: Bài viết phân tích những kinh nghiệm của Trung Quốc trong quá trình thực hiện chính sách cải cách mở cửa kể từ năm 1978. Từ đó, gợi mở những bài học cho Việt Nam trong quá trình đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
Issue Date: 2005
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 2 (60) – 2005
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.