Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72899
Title: Vai trò của chính quyền địa phương trong “Hai hành lang, một vành đai kinh tế” Việt Nam – Trung Quốc
Authors: Kurihara, Hirohide
Keywords: Trung Quốc
Việt Nam
Kinh tế
Hai hành lang, một vành đai
Chính quyền địa phương
Abstract: Bài viết phân tích vai trò của chính quyền địa phương trong “Hai hành lang, một vành đai kinh tế” Việt Nam – Trung Quốc. Từ đó, rút ra kết luận, triển vọng trong tương lai và kiến nghị đối với Việt Nam.
Issue Date: 2012
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 4(128) – 2012
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.