Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72904
Title: Vai trò và ảnh hưởng của Nho học đối với sự phát triển bền vững của văn hóa và con người ở một số nước Đông Á
Authors: Phan Văn Các
Keywords: Trung Quốc
Nho học
Đông Á
Văn hóa
Abstract: Bài viết phân tích những giá trị của Nho học đối với sự phát triển bền vững của văn hóa và con người ở một số nước Đông Á cho tới ngày nay. Từ đó, rút ra những nhận xét và bài học đối với Việt Nam.
Issue Date: 2009
Type: Bài trích
Extent: 14 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 3 (91) – 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.