Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72906
Title: Vấn đề “tam nông”
Authors: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc
Keywords: Trung Quốc
Nông nghiệp
Tam nông
Abstract: Bài viết phân tích khái niệm, lý luận “tam nông” đã được Trung Quốc thực hiện thành công nhằm phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Issue Date: 2008
Type: Bài trích
Extent: 2 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 3(82)-2008
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Vấn đề “tam nông”_TCNCTQ.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 64,2 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.