Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72915
Title: Vấn đề nông nghiệp trong “tam nông” của Trung Quốc
Authors: L.D.Boni
Keywords: Trung Quốc
Nông nghiệp
Tam nông
Abstract: Bài viết phân tích nội dung và những thành tựu đã đạt được khi thực hiện chính sách “tam nông” của Trung Quốc. Từ đó, rút ra những nhận xét và bài học đối với Việt Nam.
Issue Date: 2009
Type: Bài trích
Extent: 21 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 8(96) – 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.