Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72918
Title: Vấn đề xây dựng Nhà nước pháp trị tại Trung Quốc
Authors: Phạm Ngọc Thạch
Keywords: Trung Quốc
Nhà nước
Pháp trị
Xây dựng
Abstract: Bài viết phân tích những khó khăn, cách tiếp cận và triển vọng xây dựng Nhà nước pháp trị tại Trung Quốc trong tương lai.
Issue Date: 2007
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 2(72)-2007
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.