Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72920
Title: Văn hóa Trung Quốc năm 2008 – Những vấn đề nổi bật
Authors: Chử Bích Thu, Nguyễn Kiều Minh
Nguyễn Thị Thu Phương
Keywords: Trung Quốc
Văn hóa
Văn hóa Trung Quốc
Abstract: Bài viết phân tích những điểm nhấn văn hóa của Trung Quốc năm 2008. Từ đó, rút ra những nhận xét và triển vọng trong tương lai.
Issue Date: 2009
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 4 (92) – 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.