Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72922
Title: Văn hóa Trung Quốc trên con đường mở cửa phát triển hội nhập – Tiếp cận tư duy và nhận thức
Authors: Nguyễn Văn Hồng
Keywords: Trung Quốc
Văn hóa
Mở cửa
Phát triển
Hội nhập quốc tế
Abstract: Bài viết phân tích những thành tựu đã đạt được trong thúc đẩy văn hóa Trung Quốc trên con đường mở cửa phát triển hội nhập. Từ đó, gợi mở những bài học kinh nghiệm với Việt Nam.
Issue Date: 2008
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 5(84)-2008
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.