Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72945
Title: Ý nghĩa địa chiến lược của Biển Đông trong những năm thập niên thứ hai thế kỷ XXI
Authors: Đỗ Minh Cao
Keywords: Biển Đông
Địa chiến lược
Thế kỷ XXI
Abstract: Bài viết phân tích những yếu tố khiến Biển Đông trở thành địa chiến lược trong những năm thập niên thứ hai thế kỷ XXI. Từ đó, gợi mở một số vấn đề đối với Việt Nam để ứng phó với các động thái của Trung Quốc trong tương lai.
Issue Date: 2012
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 11(135) – 2012
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.