Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72975
Title: Những nhân tố tác động đến sự can thiệp của Mỹ vào Hy Lạp từ sau năm 1947
Authors: Đào Tuấn Thanh, Hà Thị Huệ
Keywords: Mỹ
Hy Lạp
Năm 1947
Abstract: Bài viết làm sáng tỏ những nhân tố tác động đến sự can thiệp của Mỹ vào Hy Lạp từ sau năm 1947.
Issue Date: 2011
Type: Bài trích
Extent: 11 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 02 năm 2011
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 02 năm 2011
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.