Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/72990
Title: Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến việc làm ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Nam Hải
Keywords: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Việc làm
Việt Nam
Abstract: Bài viết trình bày ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến việc làm ở Việt Nam; Một số giải pháp nhằm giải thiểu rủi ro đối với việc làm trong thời gian tới.
Issue Date: 2022-09
Type: Bài trích
Extent: 2 tr, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tháng 9 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.