Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73028
Title: Bàn về xu thế phát triển mới của tội phạm khủng bố quốc tế và việc hoàn thiện pháp luật chống khủng bố của Trung Quốc
Authors: La Cương ( Lou Gang )
Keywords: Tội phạm
Khủng bố quốc tế
Khủng bố
Trung Quốc
Abstract: Bài viết đề cập đến xu thế phát triển mới của tội phạm khủng bố quốc tế và việc hoàn thiện pháp luật chống khủng bố của Trung Quốc.
Issue Date: 2010-05
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 5 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.