Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73036
Title: Một số giải pháp xây dựng chính quyền cấp tỉnh kiến tạo, liêm chính, phục vụ nhân dân
Authors: Nguyễn Hải Hoàng Đức
Keywords: Chính phủ
Chính quyền cấp tỉnh
Kiến tạo
Liêm chính
Phục vụ nhân dân
Abstract: Bài viết đề xuất giải pháp về xây dựng chính quyền cấp tỉnh kiến tạo, liêm chính, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn
Issue Date: 2022-10
Type: Bài trích
Extent: 5 tr, pdf
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước tháng 10 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.