Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73043
Title: Tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội
Authors: Phan Khuyên
Keywords: Chất vấn
Trả lời chất vấn
Quốc hội
Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Đại biểu Quốc hội
Abstract: Bài viết trình bày quy định pháp luật về chất vấn và trả lời chất vấn; Đánh giá chung và đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn nhằm nâng cao hiệu lực hoạt động của Quốc hội.
Issue Date: 2022-10
Type: Bài trích
Extent: 4 tr, pdf
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước tháng 10 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý nhà nước
Appears in Collections:Công chúng - Chất vấn và giải trình

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.