Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73047
Title: Tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức trong môi trường Chính phủ số
Authors: Vũ Thanh Xuân, Vũ Thế Vinh
Keywords: Chuyển đổi số
Chính phủ số
Abstract: Bài viết tập trung làm rõ những cơ hội, thách thức và một số giải pháp tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức trong môi trường số.
Issue Date: 2022-10
Type: Bài trích
Extent: 5 tr, pdf
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước tháng 10 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.