Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73056
Title: Phát huy nhân tố con người để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Authors: Nguyễn Thị Quyết
Keywords: Nhân tố con người
Công nghiệp hóa
Hiện đại hóa đất nước
Abstract: Bài viết làm rõ vị trí, vai trò phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc trước đây và xây dựng, bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, từ đó đề xuất một số giải pháp phát huy nhân tố con người để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Issue Date: 2022-10
Type: Tiêu điểm
Extent: 5 tr, pdf
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước tháng 10 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.