Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73056
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorNguyễn Thị Quyết-
dc.date.issued2022-10-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73056-
dc.description.abstractBài viết làm rõ vị trí, vai trò phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc trước đây và xây dựng, bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, từ đó đề xuất một số giải pháp phát huy nhân tố con người để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.-
dc.format.extent5 tr, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Quản lý nhà nướcvi
dc.subjectNhân tố con ngườivi
dc.subjectCông nghiệp hóavi
dc.subjectHiện đại hóa đất nướcvi
dc.titlePhát huy nhân tố con người để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nướcvi
dc.typeTiêu điểmvi
dc.source.methodTạp chí Quản lý nhà nước tháng 10 năm 2022-
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.