Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73060
Title: Thực trạng và nhiệm vụ và giải pháp đồng bộ hóa các quy định của chính sách, pháp luật về Thể dục, thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo các Nghị quyết của Đảng và Hiến pháp năm 2013
Authors: Hoàng Thị Hoa
Keywords: Thể dục
Thể thao
Đồng bào dân tộc thiểu số
Dân tộc thiểu số
Abstract: Bài viết trình bày thực trạng quy định chính sách, pháp luật về Thể dục, thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Công tác xã hội hóa lĩnh vực thể thao Điều 19, Luật Thể dục, thể thao; những kết quả đạt được và những hạn chế nguyên nhân; những yêu cầu đặt ra đối với việc thực hiện đồng bộ hóa chính sách dân tộc trong lĩnh vực thể dục thể thao.
Issue Date: 2022-12
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 8 tr, pdf
Method: BVCG_Chuyên đề Đề án Đồng bộ hóa chính sách dân tộc
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • BVCG_HOANG THI HOA_DONG BO HOA CSDT VE THE DUC THE THAO_2022_VUDT.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 420,36 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.