Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73061
Title: Thực trạng và nhiệm vụ và giải pháp đồng bộ hóa các quy định của chính sách, pháp luật về văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo các Nghị quyết của Đảng và Hiến pháp năm 2013
Authors: Hoàng Thị Hoa
Keywords: Dân tộc thiểu số
Văn hóa
Đồng bào dân tộc thiểu số
Nghị quyết của Đảng
Abstract: Bài viết trình bày về thực trạng quy định của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về chính sách, pháp luật về văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Xác định định hướng điều chỉnh pháp luật (đồng bộ hóa).
Issue Date: 2022-12
Type: Bài trích
Extent: 18 tr, pdf
Method: BVCG_Chuyên đề Đề án Đồng bộ hóa chính sách dân tộc
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • BVCG_HOANG THI HOA- DONG BO HOA CSDT VE VAN HOA_2022_VUDT.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 475,43 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.