Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73074
Title: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Authors: Nguyễn Khắc Thanh
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Nông nghiệp
Nông dân
Nông thôn
Nghị quyết Trung ương 5
Abstract: Bài viết làm rõ vị trí, vai trò và những quan điểm, tư tưởng phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó vận dụng vào quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII) của Đảng, đánh giá thực trạng và từ đó phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân theo Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII).
Issue Date: 2022-11
Type: Bài trích
Extent: 5 tr, pdf
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước tháng 11 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.