Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73077
Title: Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, hiện đại
Authors: Lê Xuân Thủy, Nguyễn Đình Nam
Keywords: Giai cấp công nhân Việt Nam
Vững mạnh
Hiện đại
Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Abstract: Bài viết tập trung làm rõ vị trí, vai trò và một số biện pháp xây dựng lực lượng giai cấp công nhân Việt Nam dựa trên quan điểm tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Issue Date: 2022-11
Type: Bài trích
Extent: 5 tr, pdf
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước tháng 11 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN11.22_Xdung gcap công nhân VN vững mạnh, hiện đại.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,78 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.