Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73211
Title: Một số vấn đề về mô hình phát triển Thụy Điển
Authors: Đinh Công Tuấn, Ngô Xuân Đức
Keywords: Mô hình phát triển
Nhà nước
Thụy Điển
Abstract: Bài viết trình bày khái quát chung về mô hình Thụy Điển; Những đặc trưng cơ bản của mô hình nhà nước phúc lợi Thụy Điển và một vài đánh giá.
Date Acquired: 2022-07-21
Issue Date: 2011
Type: Bài trích
Extent: 18 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu châu Âu số 07 năm 2011
Language: vi
Right: Tạp chí Nghiên cứu châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.