Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73221
Title: Bàn về xu thế phát triển mới của tội phạm khủng bố quốc tế và việc hoàn thiện pháp luật chống khủng bố của Trung Quốc (Tiếp số 05/2010)
Authors: La Cương ( Lou Gang )
Keywords: Tội phạm
Khủng bố quốc tế
Luật chống khủng bố
Trung Quốc
Abstract: Bài viết trình bày công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật chống khủng bố; và việc hoàn thiện pháp luật chống khủng bố của Trung Quốc.
Issue Date: 2010-06
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 6 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.