Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73232
Title: Quyền lợi của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
Authors: Thanh Thanh
Keywords: Quyền lợi của người lao động
Người lao động
Đơn phương chấm dứt hợp
Chấm dứt hợp đồng lao động
Hợp đồng lao động
Trợ cấp thôi việc
Bảo hiểm thất nghiệp
Người sử dụng lao động
Thủ tục nghỉ việc
Abstract: Bài viết đề cập việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy đinh của pháp luật, người lao động được hưởng bảo trợ cấp thôi việc, bảo hiểm thất nghiệp,… Người sử dụng lao động có nghĩa vụ giải quyết các hồ sơ, thủ tục để người lao động nghỉ việc.
Issue Date: 2020-08-21
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Luật sư Việt Nam
Language: vi
Right: Tạp chí Luật sư Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.