Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73233
Title: Thực hiện Bộ luật Lao động năm 2019 về hợp đồng lao động và một số vấn đề đặt ra
Authors: Bùi Anh Thúy
Keywords: Bộ luật Lao động năm 2019
Hợp đồng lao động
Quyền con người
Lao động và xã hội
Tiêu chuẩn lao động quốc tế
Tổ chức Lao động quốc tế
Hội nhập kinh tế quốc tế
ILO
Hợp đồng lao động xác định thời hạn
Hợp đồng lao động không xác định thời hạn
Người lao động
Người sử dụng lao động
Abstract: Bộ luật Lao động năm 2019 gồm 17 chương với 220 điều luật, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Nội dung Bộ luật Lao động năm 2019 đã tiếp tục hoàn thiện, thể chế hóa các quy định trong Hiến pháp năm 2013 về quyền con người trong trong lĩnh vực lao động và xã hội, đảm bảo sự thống nhất, phù hợp với một số luật mới ban hành, đồng thời, nội luật hóa các tiêu chuẩn lao động quốc tế của Tổ chức Lao động quốc tế và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.
Issue Date: 2020-08-23
Type: Bài trích
Extent: 14 trang, pdf
Method: Tạp chí Luật sư Việt Nam
Language: vi
Right: Tạp chí Luật sư Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuatsuVN-Thuc hien Bo luat lao dong nam 2019 ve hop dong lao dong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 273,4 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.