Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/73327
Title: Giải pháp nâng cao chất lượng giám sát các cơ quan tư pháp (Tham luận của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bình Phước)
Authors: Thường trực HĐND tỉnh Bình Phước
Keywords: Hội đồng nhân dân
Tỉnh thành phố trực Trung ương
Đại biểu Hội đồng nhân dân
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
Giám sát
Bình Phước
328.597 K600y
Abstract: Bài tham luận trình bày về một số vấn đề cần lưu ý trong thực hiện giám sát các cơ quan tư pháp: lựa chọn, xác định nội dung giám sát phù hợp; xây dựng kế hoạch, đề cương báo cáo giám sát; thành lập Đoàn giám sát; phương thức giám sát; dự thảo và hoàn chỉnh báo cáo kết quả giám sát; thông qua báo cáo kết quả giám sát; vẫn còn một số hạn chế, khó khăn và nguyên nhân và những đóng góp ý kiến.
Issue Date: 2016
Type: Tham luận
Extent: 1049-1053 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Ban Công tác đại biểu thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.