Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73385
Title: Bảo vệ người tiêu dùng bằng quy định trách nhiệm thu hồi sản phẩm không đạt chất lượng đối với nhà sản xuất ở Việt Nam hiện nay
Authors: Phạm Văn Phong
Keywords: Người tiêu dùng
Thu hồi sản phẩm
Bảo vệ người tiêu dùng
Việt Nam
Abstract: Bài viết trình bày những vấn đề cơ bản, thực trạng công tác bảo vệ người tiêu dùng và một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo vệ người tiêu dùng bằng quy định trách nhiệm thu hồi sản phẩm không đạt tiêu chuẩn ở Việt Nam hiện nay; từ đó đưa ra kết luận về vấn đề này.
Issue Date: 2016-07
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số tháng 7 năm 2016
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.