Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/73395
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorQuốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
dc.contributor.otherNguyễn Văn Hiện
dc.contributor.otherNguyễn Mạnh Cường
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherVV00043008
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/73395-
dc.description.abstractNhằm hệ thong hóa và lưu giữ các tư liệu về hoạt động của Ủy ban tư phảp, đồng thời ghi nhận những đóng góp quan trọng của cá nhân từng đồng chỉ thành viên Ủy ban, của Thường trực Ủy ban và đội ngũ cán bộ giúp việc cho Ủy ban trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (2011-2016). Nội dung Kỷ yếu gồm 2 phần: Phần thứ nhất: Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Ủy ban Tư pháp. Phần thứ hai: Những hoạt động chủ yếu của Ủy ban Tư pháp trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.
dc.format.extent1022 tr; PDF/A
dc.language.isovi
dc.publisherNhà xuất bản Công an nhân dân
dc.rightsQuốc hội nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa
dc.subjectKỷ yếu
dc.subjectỦy ban Tư pháp
dc.subjectQuốc hội khóa 13
dc.subjectTổ chức và hoạt động của Quốc hội
dc.subjectTư pháp
dc.subject328.597
dc.titleKỷ yếu Ủy ban Tư pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (2011 - 2016)
dc.typeKỷ yếu
dc.provenanceKỷ yếu Ủy ban Tư pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (2011 - 2016); Bản sao lưu trữ_Thư viện Quốc hội
dc.coverageThư viên Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.