Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73395
Title: Kỷ yếu Ủy ban Tư pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (2011 - 2016)
Authors: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Keywords: Kỷ yếu
Ủy ban Tư pháp
Quốc hội khóa 13
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
Tư pháp
328.597
Abstract: Nhằm hệ thong hóa và lưu giữ các tư liệu về hoạt động của Ủy ban tư phảp, đồng thời ghi nhận những đóng góp quan trọng của cá nhân từng đồng chỉ thành viên Ủy ban, của Thường trực Ủy ban và đội ngũ cán bộ giúp việc cho Ủy ban trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (2011-2016). Nội dung Kỷ yếu gồm 2 phần: Phần thứ nhất: Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Ủy ban Tư pháp. Phần thứ hai: Những hoạt động chủ yếu của Ủy ban Tư pháp trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.
Publisher: Nhà xuất bản Công an nhân dân
Issue Date: 2016
Type: Kỷ yếu
Extent: 1022 tr; PDF/A
Method: Kỷ yếu Ủy ban Tư pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (2011 - 2016); Bản sao lưu trữ_Thư viện Quốc hội
Coverage: Thư viên Quốc hội
Right: Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.