Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73395
Title: Tìm hiểu cơ chế hoạt động nội bộ của các đảng dân chủ xã hội ở Anh, Đức, Thụy Điển
Authors: Nguyễn Thị Quế, Tống Đức Thảo
Keywords: Cơ chế hoạt động
Đảng dân chủ xã hội
Anh
Đức
Thụy Điển
Abstract: Bài viết trình bày về cơ cấu tổ chức, nguyên tắc tổ chức, phương thức hoạt động và lãnh đạo của các đảng dân chủ xã hội ở Anh, Đức, Thụy Điển
Issue Date: 2011
Type: Bài trích
Extent: 10 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 10 năm 2011
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 10 năm 2011
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.