Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73396
Title: Mấy nét về tổ chức và hoạt động của công Đảng Anh
Authors: Mai Hoài Anh
Keywords: Công Đảng
Anh
Công Đảng Anh
Abstract: Bài viết trình bày một số nội dung về cơ cấu tổ chức và phương thức cầm quyền của Công đảng Anh.
Issue Date: 2011
Type: Bài trích
Extent: 8 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 10 năm 2011
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 10 năm 2011
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.