Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/73397
Title: Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Tư pháp
Authors: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Keywords: Kỷ yếu
Ủy ban Tư pháp
Quốc hội khóa 13
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
Tư pháp
328.597
Abstract: Gồm các nội dung về nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban Tư pháp. Điều 27a của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2001, được sửa đổi và bổ sung 6 nhiệm vụ và quyền hạn. Điều 71 của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, được sửa đổi và bổ sung 6 nhiệm vụ và quyền hạn.
Publisher: Nhà xuất bản Công an nhân dân
Issue Date: 2016
Type: Kỷ yếu
Extent: 10-11 tr; PDF/A
Coverage: Thư viên Quốc hội
Right: Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00043008_Nhiem vu quyen han cua Uy ban Tu phap_2016.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 266,29 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.