Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73403
Title: Vai trò của Oliver Cromwell trong giai đoạn cầm quyền (1649-1658) đối với sự phát triển của Ngoại thương Anh
Authors: Trần Ngọc Dũng
Keywords: Oliver Cromwell
Cầm quyền
Ngoại thương Anh
Abstract: Bài viết trình bày vai trò trong việc thiết lập chính quyền và lực lượng hải quân vững mạnh bảo đảm cho sự phát triển của ngoại thương và vai trò mở rộng thị trường thương mại gắn với việc tăng cường xâm lược thuộc địa.
Issue Date: 2011
Type: Bài trích
Extent: 11 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 10 năm 2011
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.