Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73419
Title: Sự thành lập Công ty Đông Ấn Anh và những nỗ lực thâm nhập phương Đông trong thế kỷ XVII
Authors: Nguyễn Văn Vinh
Keywords: Công ty
Đông Ấn Anh
Phương Đông
Thế kỷ XVII
Abstract: Bài viết trình bày nội dung về: nước Anh đến cuối thế kỷ XVI; những nỗ lực thâm nhập phương Đông cuối thế kỷ XVI; Sự thành lập Công ty Đông Ấn Anh.
Issue Date: 2011
Type: Bài trích
Extent: 9 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 11 năm 2011
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.