Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73420
Title: Thời đại Hoàng Kim của thương nhân Ryukyu
Authors: Nguyễn Văn Hoàn, Lê Văn Dũng
Keywords: Ryukyu
Thương nhân Ryukyu
Abstract: Bài viết trình bày Ryukyu trong thời đại hoàng kim hải thương quốc tế thế kỷ XV-XVII; Sự kết thúc vai trò hải thương quốc tế của Ryukyu.
Issue Date: 2011
Type: Bài trích
Extent: 8 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 11 năm 2011
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.