Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73438
Title: Ban hành Luật Doanh nghiệp 2005 và Luật Đầu tư – Một bước tiến mới trong hoàn thiện môi trường kinh doanh ở Việt Nam
Authors: Võ Hồng Phúc
Keywords: Luật Doanh nghiệp
Luật Đầu tư
Hoàn thiện
Môi trường
Kinh doanh
Việt Nam
Abstract: Bài viết phân tích mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc và vai trò của việc ban hành Luật Doanh nghiệp 2005 và Luật Đầu tư trong việc hoàn thiện môi trường kinh doanh ở Việt Nam.
Issue Date: 2006-03
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 06-2006, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/678
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện nghiên cứu quản lý kinh tế TW - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.