Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73440
Title: Chính sách nông, lâm nghiệp và thủy sản trong quá trình đổi mới ở Việt Nam dưới góc độ phát triển bền vững
Authors: Nguyễn Xuân Trình, Chu Tiến Quang
Nguyễn Hữu Thọ
Keywords: Chính sách
Nông nghiệp
Lâm nghiệp
Thủy sản
Đổi mới
Việt Nam
Phát triển bền vững
Abstract: Bài viết nêu lên một số quan điểm và định hướng xây dựng, triển khai chính sách phát triển bền vững nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản giai đoạn 1995-2005.
Issue Date: 2006-03
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 06-2006, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/678
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện nghiên cứu quản lý kinh tế TW - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.