Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/73500
Title: Nghị quyết số 37/2012/Quốc hội13 ngày 23/11/2012 về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2013
Authors: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Keywords: Kỷ yếu
Nghị quyết
Ủy ban Tư pháp
Quốc hội khóa 13
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
Tư pháp
328.597
Abstract: Bài viết bao gồm các nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp do Ủy ban Tư pháp chủ trì soạn thảo. Cụ thể như: Nghị quyết về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án năm 2013;...
Publisher: Nhà xuất bản Công an nhân dân
Issue Date: 2016
Type: Nghị quyết
Extent: 424-442 tr; PDF/A
Coverage: Thư viên Quốc hội
Right: Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.