Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73500
Title: Bất bình đẳng giới về thu nhập của người lao động ở Việt Nam và một số giải pháp chính sách
Authors: Nguyễn Thị Nguyệt, Lê Thị An Bình
Keywords: Bất bình đẳng
Giới
Thu nhập
Người lao động
Việt Nam
Abstract: Bài viết phân tích thực trạng và kiến nghị giải pháp hạn chế bất bình đẳng giới về thu nhập của người lao động ở Việt Nam.
Issue Date: 2007-03
Type: Bài trích
Extent: 14 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 13-2007, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/139
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.