Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73507
Title: Đổi mới cơ chế phối hợp giữa các tỉnh, thành phố trong việc lập, thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
Authors: Nguyễn Bửu Quyền
Keywords: Đổi mới cơ chế
Cơ chế
Thành phố
Kinh tế - Xã hội
Abstract: Bài viết phân tích khái niệm, thực trạng và kiến nghị giải pháp đổi mới cơ chế phối hợp giữa các tỉnh, thành phố trong việc lập, thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.
Issue Date: 2007-07
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 15-2007, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/152
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.