Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/73507
Title: Nghị quyết số 111/2015/Quốc hội13 ngày 27/11/2015 về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo
Authors: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Keywords: Kỷ yếu
Báo cáo
Ủy ban Tư pháp
Quốc hội khóa 13
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
Tư pháp
328.598
Abstract: Bài viết bao gồm các nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp do Ủy ban Tư pháp chủ trì soạn thảo. Cụ thể như: Nghị quyết về công tác kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, kịp thời giải quyết các tranh chấp trong Nhân dân; Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; Bãi bỏ các chỉ tiêu về tỷ lệ thi hành án dân sự;...
Publisher: Nhà xuất bản Công an nhân dân
Issue Date: 2016
Type: Nghị quyết
Extent: Tr ; PDF/A
Coverage: Thư viên Quốc hội
Right: Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.